Znaky ke zkopírvání

Smajlíci:☺☻☹ ツت
Zvířátka: εїз °ᵜ° ♘ ♞ °▼° 
Sluníčko:☼☀☼
Šipky:▲▼►◄▶◀◁△▲Δ ↖↗ ↙↘ «» ˂ > ˄ ˅
Srdíčka:ღ♡ ❤ ♥
Kolečka:⊙◎ ◑ ◐°•.◕ ⊕ ☉ Θ o O ō ø ๏  
Čtvrerečky: ▪ ▫ ░ ▒ ▣ ▤ ▥ ▦ ▩ ◘ ▧ ▨
Kytičky:❀✿ܓ❁ ✾ ❃ ✺ ❇ ❈ ❊ ❉ ❂ 
Písmena a číslice v kroužku: © ® 
Hvězdy: ✱ ✲ ✩ ✫ ✬ ✭ ✮ ✰ ☆ ★ ✪ ✡ *☆ ★
Ano:✓ ✔ 
Ne:✕ ✖ × ☒ 
Noty: ♪ ♫ ♬ 
Koruny: ♕ ♔
Karty: 
♤ ♧♠ ♣ ♦ ◊ ◇ ◆  ♦ 

   ☽ ☾   ♂ ♀ § ₢ ╔ ╗╓ ╥ ۩   ¡ € # ¢ ∞ § ¶ Σ  † ¥ ¨ ^ øπ " ∂ ƒ   ˚... æ  ' ≠ ∂ ƒ   ¬ Ω ≈ ç √ ~ μ ≤ ≥ ÷ ۝  ร t ค ∂ ย ร t ○∟°  yμ  ²  ₪ Ҏ † Ψ  ≥ ¢ 私 Ж  ღ ¤ ฬ ๏ ภ є г ק Я ภ ŗ ร Ŧ † Ŵ ώ ζ ิ ั ۞ *   ●ゃ ۩ س ⊙ ◎  ╄ ه ♨  ◦  ♭ の グレス あ ぃ£  #  &  ÷ = ≠ ≒ ∞ ± √ ⊥  ☄  ☇ ☈ ☊ ☋ ☌ ☍✙ ✈ ✉ ✌  ♝ ♯ ♮  ♈ ♨ ₪㊣   ■ □   ¥ 〒 ¢ £ ※ & ⁂ ↂ ✐ ✌ ☣ ☢  ☜ ☞ ¤ ⊹  ۩ ~  ۞   ゃo س ╄ ஐ ه ◦ ◘ ◙ ◈ あ ぃ£   ¤   ㊝ ◎  ☜ ☞☎ ☏ ✄  ☂ ☃ ☄ ☇ ☈ ☊ ☋ ☌ ☍   ☢ ☸ ♝♯♭♮ 

 టి ფ ஜ ॐ இ Ϡૠ Ϯ ♋ ₰  

ม้าสนักนณะมพิศษพื่อปรสงนโคอัเนื่จพดํริรัชญลึไข่ต้ใช้น้จฉี่ด็ต้ห้สุร่ยสลตรรื่ต่と
電子 グラム と へ リットル メートル の と トン に で ワット の ⊱ ⋌ ⋚ ⊰♈ কে  在큐
ఒక బి సి పే జీ ఇ చ వ న్ పో టీ మా త్ర మే మి స్ ఇ కొ త్ చె క్ అ దా ల రా ణి ఎం చు కోడి న ని ణు ల ప్యా నె ల్ పా టు వ లో ఓ టు ప్ర సి ద్ధ వై ల్డ వె ట్ అ డు త న సో ద రు లు వ ర కు టా బ్ స న ప ణ షె రీ ప్ ద్ధ మ య్ యా చె ద దు అ నే పె గ రా లో రో గ్య స్య ఉ న్నా వి మై న న్య ణి ది తె గు ళ్లు శ డి એક બોલ્ડ: એલ ડી હું એ મ એ ન ઓ ટે જ પાનું વા ઇ ડ ટી વાય X માં યુ સાથે ატა და ბ გ დ ე